Zaznacz stronę

Regulamin

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (SCS Top-tech Łukasz Kudła, Piastów 18/29, 40-868 Katowice). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży towarów i usług przez sklep internetowy, znajdujący się pod adresem internetowym witchholds.com. W szczególności, regulamin niniejszy opisuje warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Sklep Witchholds.com jest prowadzony przez firmę:

SCS Top-tech Łukasz Kudła, Piastów 18/29, 40-868 Katowice

NIP: 6342635644, REGON: 242853873

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy pod wskazanym w ust. 1 adresem Sprzedającego, pod adresem mailowym witch@witchholds.com jak również pod numerem telefonu 518-328- 422 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 9.00 do 18.00, z telefonu stacjonarnego i komórkowego (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego wykonywane jest połączenie).

3. „Kupującym” może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

I. Zakres działalności Sprzedającego oraz zasady realizacji zamówień.

1. Sprzedający pod adresem internetowym: witchholds.com świadczy następujące usługę sprzedaży prezentowanych w serwisie produktów drogą elektroniczną za pomocą opcji złożenia zamówienia w zakładce „Sklep”, 24 godziny na dobę.

2. Opisy i zdjęcia produktów oferowanych w sklepie wraz z określeniem ich ceny i specyfikacji stanowią ofertę handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Podane ceny są cenami brutto w walucie polskiej PLN i zawierają 23% VAT. Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki. Koszt wysyłki jest widoczny w opcji „Koszyk” w tabeli „Podsumowanie koszyka” lub w opcji „Zamówienie” w tabeli „Twoje zamówienie” i wynosi wynosi 14,99 zł dla wysyłki na terenie Polski. Dla wysyłki poza granicę Polski, należy wybrać kraj, do którego ma zostać wysłana paczka, wpisać kod pocztowy oraz nacisnąć przycisk „Uaktualnij sumy”. Zostanie obliczony koszt przesyłki dla kraju docelowego. W tabeli „Podsumowanie koszyka” oraz „Twoje zamówienie” również widoczny jest całkowity koszt zamówienia.

Podsumowanie zamówienia jest automatycznie wysyłane na e-mail Kupującego po złożeniu zamówienia.

3. Warunkiem skorzystania z oferty sprzedaży produktów, dostępnych na stronie sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi cenami produktów widocznymi w sekcji Sklep (podanymi w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT), zapoznanie się i akceptacja warunków polityki prywatności, kosztów wysyłki oraz zapoznanie się i akceptacja regulaminu w zakładce Zamówienia.

4. Wybór konkretnego produktu dokonywany jest poprzez dodanie konkretnego produktu oraz ilości do Koszyka. W celu zakupu wybranego produktu dostępnego w sklepie Kupujący, w zakładce „Zamówienia” dostępnym po kliknięciu w przycisk „Przejdź do kasy” wypełnia formularz zamówienia.

5. Kupujący uzupełnia formularz zamówienia wymaganymi danymi, w szczególności podając swoje dane personalne i adresowe.

6. Kupujący dokonuje płatności przelewem na konto bankowe sklepu lub za pośrednictwem serwisów PayPal. Dane do przelewu podane są po złożeniu zamówienia na stronie „Zamówienie otrzymane” oraz w mailu zawierającym potwierdzenie zamówienia.

7. Przedstawiona w podsumowaniu zamówienia, znajdującym się w mailu potwierdzającym zamówienie informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę, usługi kurierskie lub pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty. Każda dodatkowa płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie zostanie naliczona przez Sprzedającego po uzyskaniu wyraźnej zgody Kupującego.

8. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży wybranych produktów następuje w momencie potwierdzenia zamówienia przez Kupującego po kliknięciu na przycisk „Kupuję i płacę”. W tym momencie następuje jednoczesne przesłanie formularza zamówienia do wiadomości Sprzedającego.

9. Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy. Sprzedający wysyła zamówienie niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. Łączny czas realizacji i dostawy produktów nie przekracza 30 dni od daty zawarcia umowy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem usług kurierskich lub pocztowych świadczonych przez operatora kurierskiego lub pocztowego.

10. Kupujący może wybrać formę dokumentu zakupu: w postaci faktury elektronicznej lub papierowej – w takim jednak przypadku zobowiązany jest wskazać w formularzu zamówienia dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.

11. Kupujący może odstąpić od zawartej ze Sprzedającym umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

12. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że Kupujący podpisze załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle go na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej na adres Sprzedającego.

13. Sprzedający, w przypadku wykonania przez Kupującego prawa odstąpienia od umowy zwraca Kupującemu niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu.

14. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

15. Kupujący ma obowiązek zwrócić przedmiot Sprzedającemu lub przekazać go osobiście nie później niż do 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie przedmiotu przed jego upływem. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu.

16. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

II. Postępowanie reklamacyjne

Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za zgodność towaru z zawartą umową w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym. Sprzedający odpowiada względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową przed upływem okresu odpowiedzialności Sprzedającego, tj. dwóch lat od wydania towaru, Kupujący jest zobowiązany zawiadomić Sprzedającego o zaistniałej sytuacji, wysyłając lub dostarczając osobiście zgłoszenie reklamacyjne drogą poczty elektronicznej na adres witch@witchholds.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny ul. Piastów 18/29, 40-868 Katowice.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

– imię i nazwisko;

– adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu);

– przedmiot reklamacji;

– przyczynę reklamacji;

– podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą).

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Kupującego na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres korespondencyjny.

5. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może domagać się obniżenia ceny bądź odstąpić od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony lub Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu lub usunięcia wady. Ponadto Kupujący może zaproponować inny od Sprzedającego sposób naprawienia towaru lub usunięcia wad, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

III. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

Sklep umożliwia zamówienie oferowanych towarów i usług. Aby z niego korzystać należy zainstalować powszechnie dostępne oprogramowanie, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox: wersja 3 lub nowsze, Opera: wersja 9 lub nowsze, Chrome: wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer: wersja 7 lub nowsze, Safari. Przeglądarki powinny zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Konsumenta celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Konsumentowi korzystanie z Serwisu.

IV. Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

Właściciel niniejszego serwisu, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz dla celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem witchholds.com. Państwa dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem przepisów: Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

IV. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Kupującym umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Konsumenta w zakładce Regulamin. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Informacja ta zostanie zamieszczona na stronie głównej serwisu wraz ze szczegółowym zestawieniem zmian Regulaminu na okres co najmniej 30 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej Kupujących zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U.1964 nr 16 poz. 93), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).  Zastosowanie ma także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.