Zaznacz stronę

Polityka prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Łukasz Kudła, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SCS Top-tech Łukasz Kudła, z siedzibą przy ul. Piastów 18/29; w Katowicach (40-868), o nr NIP: 6342635644, REGON: 242853873, który prowadzi sklep internetowy „Witchholds.com”.
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w „Regulaminie”, w tym dokonywania płatności za pośrednictwem serwisów PayPal lub Blue Media S.A.
 1. W celu realizacji wskazanych w ustępie poprzedzającym działań Administrator pozyskuje oraz przetwarza Państwa dane w oparciu o zasadę minimalizacji przetwarzania danych osobowych, tj. w zakresie danych osobowych obejmujących:

– adres e-mail, imię, nazwisko/ nazwa firmy, nr telefonu, adres pocztowy, nr rachunku bankowego, login – w przypadku posiadania stałego konta

 

 1. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne. Zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych mogą Państwo wycofać w każdym, dowolnym momencie, kontaktując się w tym celu z Administratorem pod adresem mailowym: witch@witchholds.com lub pod adresem korespondencyjnym: SCS Top-tech Łukasz Kudła, ul. Piastów 18/29; 40-868 Katowice. W razie wycofania lub nieudzielenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych realizacja zawartej z Państwem umowy będzie jednak niemożliwa.  
 1. Administrator Państwa danych osobowych przetwarza je w sposób zgody z przepisami prawa, w tym, z zachowaniem postanowień Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Administrator dochowuje najwyższej staranności, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w sposób rzetelny i przejrzysty. 
 1. Administrator oświadcza, iż Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom nieuprawnionym. Podane przez Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom wspierającym Administratora w świadczeniu usług objętych Regulaminem, tj., zapewniającym usługi płatnicze, przedsiębiorstwu wykonującym usługi kurierskie, o tyle, o ile będzie to niezbędne do realizacji umowy lub innych zamierzeń określonych w ust. 2. 
 1. Osoba, której dane osobowe dotyczą jest uprawniona do uzyskania od Administratora informacji, czy jej dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do tych danych, do ich sprostowania i poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Osoba ta jest także uprawniona do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych. 
 1. Administrator podaje do wiadomości, iż każda osoba, której dane osobowe są przez niego przetwarzane jest uprawniona do złożenia do niego sprzeciwu wobec tego przetwarzania. Od  momentu wniesienia sprzeciwu Administrator nie może nadal przetwarzać Państwa danych osobowych. 
 1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane jest uprawniona do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy sądzi, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa. 
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w następujących celach:
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem umowy;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. obowiązków podatkowych i rachunkowych;
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom.